Từ Thiện 

Solar Serve đã ủng hộ hằng trăm hộ gia đình với những loại Bếp NLMT khác nhau.Vì thế người dân Việt nam được cấp cho Họ có thể tiết kiệm chi phí nhiên liệu, cải thiện sức khỏe tiết kiệm thời gian Ngay cả là bảo vệ môi trường bằng các sử dụng Bếp NLMT đó thường xuyên.

1 2 3
1 2 3

Chúng tôi xây dựng10 căn nhà mới và cấp phát gạo cho đồng bào bị bảo lụt và cũng giúp đỡ xe lăng cho người tàng tật.

1 2 3 3