Mục Đích  

Solar Serve không chỉ hồ trợ dự án từ thiện nhưng còn là một Doanh Nghiệp Xã Hội.Mục đích cả hai đem lại lợi ích cho cả người nghèo và người giàu,với nguồn năng lượng thay thế giúp họ khái thác một cách triệt để.Nó cũng tọa công việc làm ổn định cho người khuyết tận và dân địa phương sản xuất các thiết bị tại trung tâm của chúng tôi.

1