Nghiên cứu 

Những ý tưởng mới và những thiết bị mới cần phải nghiên cứu liên tục cho kinh doanh và cho dự án .Điều nầy được thực hiện tại trung tâm của chúng tối. Chúng tôi nghiên cứu bao gồm mô hình Bếp mới, nước nóng, pin mặt trời và Năng lượng gió.

1 2 3
1 2 2
1