Nhân Viên Solar Serve 

Staff

NHÂN VIÊN SOLAR SERVE

Nhân viên, bạn bè và trẻ em của solar serve đi chơi ở suối Voi năm 2011